.RU

Полежаева С.С. Наносемы в компонентном анализе слова поэтического дискурса


^ Полежаева С.С. Наносемы в компонентном анализе слова поэтического дискурса
Пузов Н.А. Синтаксические и лексические идиомы в русской художественной прозе

^ Романенко В.А. Индексальный аспект организации текста (на материале фрагмента из рассказа А.П. Чехова «Торжество победителя»)

Скомаровская А.А. Сравнительно – сопоставительный анализ семантики имени числительного и понятия числа

Литература в современном культурном пространстве Приднестровья

^ Арабаджи Т.А. Проблема формирования круга чтения современных школьников

Брадик А.О. Литература как компонент формирования родительской сферы молодежи

^ Бублик О.В. Использование словесной наглядности на уроках литературы при изучении биографии писателя

Волосюк Л.П. Воспитание чувств художественным словом

Гевко И.В. Использование интерактивных методов обучения на уроках литературы

^ Гиршевич Т.Н. Формирование интереса к русскому языку в процессе обучения

Горошкова В.Н. Формы и методы интегрированного урока по литературе в средней школе

^ Карауш Е.С. Изучение литературы Приднестровья как национального феномена

Кравец Б.И. Антон Павлович Чехов. Социально-философское и психоаналитическое видение и отображение мира

^ Кравчук В.В. Роль художественного слова в нравственном воспитании личности на школьных театральных подмостках

Павловская И.Л. Уроки литературы – уроки жизни. Тема нравственного выбора

Плацында О. В. Зрительный образ как культурный код эпохи

Проник О. В. Изучение литературы как основа духовного развития учащихся

^ Прутян Т.П. Воспитательная направленность процесса изучения русской литературы

Семенцул В.В. Воспитание вдумчивого читателя

Смирнова М. В. Нетрадиционные формы организации учебного процесса и

развитие творческих способностей учащихся

^ Чмиль Л.П. Использование элементов языковой игры при составлении опорных конспектов-рисунков на грамматические темы

Юраш С.М. Литературное развитие старших школьников в процессе изучения литературы

^ Пути развития украинской языковой культуры

Авксентьєва Г.А. Літературний пейзаж як домінанта художнього вираження духовності в українській літературі ХХ століття

^ Аношкина Ірина. Постать Івана Мазепи в оцінці В’ячеслава Будзиновського

Антонюк О.В. Прісовська Г.Є. Мовна картина світу в національній різноманітності

^ Бикова О.М. Подорожній репортаж на сторінках українських друкованих видань

Боєва Е.В., Юрченко О.В. Створення художнього образу засобами компаративем з орудним відмінком у прозовому дискурсі М.Стельмаха

^ Васьків М.І. Творчий метод прози Івана Чендея

Васьків М.С. Неоклассицизм і неоклассика: у пошуках відповідної дефініції

Громик Л.І. Жанрова та індивідуально-стильова специфіка повісті Є. Гуцала «Співуча колиска з верболозу»

^ Датій Н.В. Особливості функціонування застарілої лексики як стилістичного засобу відтворення колориту доби кріпацтва (на матеріалі творів І. С. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» та «Кайдашева сім’я»)
Дружинець М.Л. Інновації в лiнгвiстичному просторi Приднiстров’я
^ Дубик А.О. Порівняння в художньому мовлення Ірен Роздобудько (на матеріалі твору «Все, що я хотіла сьогодні…»)

Замула І.С. Психолого-психічна колізія в романі Степана Процюка «Тотем»

^ Колкутіна В.В. Наративні ознаки тексту книги Дмитра Донцова «Дві літератури нашої доби»

Коробкова Н. К. Дискурс «Арго» у Макротексті російських символістів

^ Корольова Т.М., Боса Т.С. Специфiка перекладу художньої лiтератур из иноземної мови українського

Красуцький О.М. Лiнгвiстичнi аспекти комп’ютерного перекладу

Крупеньова Т.І., Сеченова І.С. Структурно-семантичні особливості складних іменників у прозовому дискурсі (на матеріалі творів О.Забужко та Ю.Андруховича)
^ Кшевецький В.С. Архітектоніка сонетів Валерія Брюсова та Миколи Вороного: порівняльно-типологічний аспект
Марчук Л.М. Сакральний аспект у мовній картині світу Ліни Костенко та Ганни Чубач

^ Мукомел А.В. Отруйна флористика образотворення у романi О. Ульяненка «Серафима»

Мурзичева Л.М. Реализацiя етикетних норм спiлкування засобами фразеологiї

^ Почапська-Красуцька О.І. Шляхи вираження авторської позицiї у перїодичних виданнях надднiпрянщини перiоду нацiонально-визвольних змагань 1917-1921 гг.

Рарицький О.А. Подвиг вірності: образ дружини в епістолярії Івана Світличного

^ Руснак Ірина. Феномен рецепцiї творчостi Данте Алиг’ери в прозi Уласа Самчука

Свердлова І.О. Шляхи оптимізації навчання читання

Тімофєєв А.В. Докладність і глибина образу Мазепи в драмі Л.Старицької-Черняхівської «Мазепа»

^ Форманова С.В., Амошулуй Т.М. Комуникативнi стратегiї у журналiстскiй комуникацiї

Форманова С. В., Бублик Є.М. Вербальний портрет полiтичного дiяча

^ Форманова С. В., Каратаєва О.С. Етимологiчне походження терминологiї картярiв

Цибуковська М. С. Художнiй свiт новели «Брат» Уласа Самчука

Чорна М.Г. А.П.Чехов і Україна

^ Щербина В.І. Художнiй свiт малої прози Евгена Гуцула

Третяченко А.В. Художні особливості поетичного мовлення Володимира Підпалого

Особенности развития молдавской языковой культуры

Абабий В.Н. Проблеме фреквенте але лимбий молдовенешть деспре вербеле семикопулативе

^ Абабий В.Н. О атрибутивэ чиркумстанциалэ фреквентэ

Бойко Т.Ю. Валориле фамилией оглиндите ын креация популарэ оралэ

Гурски Галина. «Повештеоле адевэрате» але луй Петря Данич – екоул евениментулуй-кее ал секолулуй ХХ

Георгицэ Е.И. Репере але митоложией славе ын провербе ши зикэторь

Калина Л. П. Аспекте философиче ын басмеле луй М.Опря
^ Караман Н.Н. Проблема субьектелор фалсе
Кучук Е.В. Синонимия ши проблема кувинтелор идентиче

Кучук Е.В. Жокул дидактик ын прочесул де инструире

^ Мазепа Т.А. Ролул едукацией ын дезволтаря литерарэ а елевулуй

Опря Елена. Еминеску ши Шекспир

Опря Елена. Рефлексе хамлетиене ын литература молдовеняскэ контемпоранэ

^ Попова В.Ф. Авынд кондею-н мынэ… (Василе Александри)

Ротару А.И. Предаря лимбий модерне ын чиклул примар

Чеховская М.А. Аспекте але активитэций литераре а луй Михаил Андриеску

Язык СМИ

^ Ерошенко А.С. Иллюстрации в печатном периодическом издании

Маркина Ю.В. Языковые особенности и жанровое своеобразие газеты «the New York Times»

Мехонцев В.В. Этножурналистика в диалоге культур и цивилизаций

^ Распопова С.Л. Роль журналистики в сохранении историко-культурного наследия

Ткаченко Ю.В. Ресурсы инорадиовещания в вопросах формирования имиджа государства за рубежом

^ Черкасова М.Н. Заимствованное слово как элемент языкового кода: диалог или агрессия (на материале языка СМИ)

Черкасова Л.Н. Инвективное содержание рекламных слоганов

Юзифович В.А. О сравнении в портретном описании персонажа в очерке

^ Методика преподавания иностранных языков в средней школе, средних специальных и высших учебных заведениях

Балан О.В. Проблемы восприятия устных речевых актов диалогической речи

Гаврилова Л. В. О психологическом компоненте предмета “иностранный язык”

Грингруз Л. Г. Немецкая культура в процессе обучения немецкому языку

^ Дедичко Л.Н. Овладение способами передачи реалий как одна из составляющих лингвострановедческой компетенции

Делибалтова С.П. Некоторые виды работы с текстом на уроке немецкого языка

^ Довганюк Р.С., Федоришина Е.П. Использование видеоматериалов при обучении английскому языку

Емельянова Л.А. To the Problem of Approaches to Testing in Teaching English

Еремеева О.В. Культурные стереотипы как необходимый компонент системы обучения иностранному языку

^ Еремеева О.В. Социокультурный компонент как способ повышения эффективности процесса обучения иностранному языку

Клименко Н.В. Структурная организация диалогической речи

^ Ковальская Е.П. Фоновые знания как лингвострановедческий компонент формирования межкультурной компетенции

Малаш Е.В. Социокультурный подход в обучении иностранным языкам

Малецкая О.П. Видеопособие как средство формирования межкультурной коммуникативной компетенции

^ Молчанская О.Я. Чувство юмора преподавателя как фактор создания благополучного психологического климата на занятиях по иностранному языку в вузе

Мурашова М.И. Проблемы профессиональной подготовки учителей иностранного языка и пути их решения
^ Пауль М.О. Использование некоторых фактов русского языка в преподавании латинского языка в вузе
Прокудина И.Б. Лингвострановедческий аспект преподавания английского языка

^ Прокудина И.Б. Методические особенности обучения устному переводу на занятиях ситуативного дискурса

Радулова С.А. Лингвострановедческий материал как средство формирования положительной мотивации при изучении иностранного языка

Силаева Е.В. Интенсификация обучения иностранному языку с использованием компьютерных технологий для студентов неязыковых специальностей
^ Снегур А.В. Сложности русскоязычных  студентов при обучении интонированию  английских повелительных предложений
Сиденко И.М., Оборина А.И. Dictation on language learning

Староверова М.М. Особенности обучения чтению студентов неязыковых специальностей

 ^ Статник  О.Г. Использование  игровых приемов в обучении  немецкому    языку как второй  специальности

Суходольская А.В. Выразительное чтение как часть речевой компетенции учителя иностранного языка

Сырбу И. В. Проблемы организации самостоятельной работы студентов неязыковых вузов по иностранному языку

^ Флоря Е.П. Методическая система обучения иноязычной речи на коммуникативной основе студентов неязыковых специальностей

Шульга С.Я. Ways of Motivating Students in Learning English

Щеглова А.Н. Профессиональная компетенция студентов экономических специальностей в области иностранного языка

^ Щукина О.В. Некоторые особенности разработки программы раннего языкового обучения в начальной школе

Yakubovskaya Anna.The emotional influence of speech of the foreign language teacher on the perception of students

^ Особенности изучения иностранных языков и иностранной культуры

Аземко Г.Г., Тышкевич Е.В. L’interculturalité et l’éducatuion interculturell

Баржанская А.М. Актуальные способы исследования языковой личности

Бойко Л.Н. Pôle émetteur-texte-pôle récepteur: interaction et différenciation

Будулуца М.В. Принципы анализа содержательно-тематической структуры текста

^ Васильев Л.Г. Стратегии общения в диалоге

Воронова Н.И. Particularités sémantiques des expressions idéomatiques en français

Гаина Н.А. Le plurilinguisme et l’enseignement du FLE

Gouslyakov Yevgueniy. Analyse contrastive de l’expression de la comparaison en russe et en français

Данилова И.С. Системные отношения внутри лексико-семантической группы наркотических средств

^ Игумнова А.М. Лексико-прагматические особенности наименований товаров

Касьянова Ю.И. Семантический подход к определению предложения

^ Колесниченко А.Н. Эквивалентная сленговая лексика в русском и английском языках

Косогорова Н.С. Comment susciter le désir d’apprendre?

Ледовская А. В. Синтаксическая синонимичность

Малаш Е.В. Взаимодействие модальных глаголов с модальными словами

Медушевская Л.П. Besonderheiten des Gebrauchs der deutschen Dialekten

Митрофанова М.В. Трансформационные изменения экспрессивно-эмоциональных предложений английской разговорной речи

^ Пашун Л.В. «Кицдойч» как язык современной немецкой молодёжи

Пержан Н.Н. Синтаксические приемы реализации внутритекстовой напряженности

Почтарь Е.И. Прагматические основы нарушения коммуникативного кодекса в рекламном дискурсе

 Пугачёва  Е.В. Особенности функционирования концептов “богатство” и “бедность”в русском и английском языках

Тышкевич Е.В. La notion de «tradition grammaticale» et de «grammaire traditionnelle»

Фёдорова А.Н. Способы образования фразеологических единиц

Актуальные проблемы переводоведения

^ Волкова Ю.Ю. Способы передачи английского просторечия на русский язык (на материале романа Allan Sillitoe “ Key to the door)”

Гамар М.В. Национальный колорит как один из аспектов переводческой проблематики

Зинченко Н.С. Проблема сохранения иронии художественного текста в переводе

Кудлаенко Т.А. Особенности перевода имен собственных

Рябинкова Н.Е. Влияние синтаксической и семантической структуры газетных заголовков на их перевод12


3


4


5


6osnovnoe-meropriyatie-3-razvitie-ovcevodstva-i-kozovodstva-gosudarstvennaya-programma-razvitiya-selskogo-hozyajstva.html
osnovnoe-naznachenie-operativnogo-to-ustranenie-voznikshih-v-polete-i-na-zemle-otkazov-v-bortovih-sistemah-i-podgotovka-samoleta-k-ocherednomu-poletu-sushest-stranica-2.html
osnovnoe-obshee-i-srednee-polnoe-obrazovanie-uchebno-metodicheskij-kompleks-mou-sosh-1.html
osnovnoe-obshee-obrazovanie-6-dnej-dlya-5-9-klassov-enie-v-sootvetstvii-s-licenziej-ot-10-06-2005-gosudarstvennoj.html
osnovnoe-obshee-obrazovanie-ederalnij-perechen-uchebnik.html
osnovnoe-obshee-obrazovanie-ob-utverzhdenii-federalnih-perechnej-uchebnikov-rekomendovannih-dopushennih-k-ispolzovaniyu.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-tretya-tryptamina-botanica-kniga-zhizn-prodolzhaetsya-8-chast-pervaya-priklyucheniya-priyatnie-i-ne-ochen-8.html
 • shkola.bystrickaya.ru/struktura-estestvennonauchnogo-poznaniya-chast-2.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-ekologiya-i-zdorove-cheloveka-dlya-uchashihsya-8-kl-sostavila-slepcova-v-p-uchitel-biologii-mou-borulahskaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola.html
 • znanie.bystrickaya.ru/9laplandiya-strana-skazok-i-koldunov-aleksandr-andreev.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/puti-realizacii-ekologo-ribohozyajstvennih-popuskov-pri-upravlenii-vodnimi-resursami-vodohranilish-volzhsko-kamskogo-kaskada.html
 • tests.bystrickaya.ru/kompleksnaya-programma-nauchno-issledovatelskih-rabot-uro-rao-obrazovanie-v-uralskom-regione-nauchnie-osnovi-razvitiya-i-innovacij-stranica-14.html
 • klass.bystrickaya.ru/63-enciklopediya-sablezubij-tigr-kniga-mi-bogi.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/psihologicheskie-determinanti-uspeshnosti-deyatelnosti-rukovoditelya-v-organizacii.html
 • testyi.bystrickaya.ru/6-fevralya-2012-goda-v-aktovom-zale-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-gorod-alapaevsk-sostoyalos-pervoe-zanyatie-v-shkole-nablyudatelej-organizovannoj-al.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-shestaya-dzhek-london.html
 • shkola.bystrickaya.ru/testi-po-informatike-s-otvetami-variant-1.html
 • znanie.bystrickaya.ru/52-gornoe-delo-belorusskij-institut-sistemnogo-analiza-i-informacionnogo-obespecheniya-nauchno-tehnicheskoj-sferi.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/proektirovanie-klient-servernogo-prilozheniya-dlya-uchyota-kontrolya-i-podderzhki-biznes-processov-po-realizacii-tovarov-i-uslug.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-osnovnih-socialno-znachimih-meropriyatij-municipalnogo-obrazovaniya-gorod-ulyanovsk-na-2012-god-naimenovanie-meropriyatiya.html
 • letter.bystrickaya.ru/n-n-cukanovu-deputatskoe-obrashenie.html
 • textbook.bystrickaya.ru/gosduma-viyasnyaet-prichinu-neyavki-kudrina-na-pravitelstvennij-chas-medvedev-provel-ocherednoe-zasedanie-sovbeza-rossii-11.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/poyasneniya-k-zapolneniyu-rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-opd-f-03-buhgalterskij-uchet.html
 • writing.bystrickaya.ru/glava-1-pyat-let-spustya-anatolij-stepanovich-dyatlov-rodilsya-3-marta-1931-g-v-sele-atamanovo.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/novosti-pensionnoj-otrasli-centralnie-smi-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-14-dekabrya-2011-goda.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razdel-9-2009-uchebno-programmnaya-dokumentaciya-normativnie-dokumenti-v-obrazovanii-uchebno-metodicheskaya-literatura.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nalogovaya-sistema-rossijskoj-federacii-na-sovremennom-etape.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/modelirovanie-formirovaniya-informacionnoj-kulturi-uchitelya-v-usloviyah-innovacionnoj-deyatelnosti.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sharlya-perro-zolushka.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tipovoe-zadanie-po-razrabotke-osnovnogo-razdela-vkr-zadanie-po-opisaniyu-tehnologicheskogo-processa.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-v-ta-est-imena-dlya-vsego-potom-ya-skazal-obratites-nejrolingvisticheskoe-rogrammirovanie-podborka.html
 • urok.bystrickaya.ru/proekt-kontrakta-s-glavoj-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-holmskij-gorodskoj-okrug.html
 • znanie.bystrickaya.ru/7-bezopasnost-pri-ekspluatacii-avtomobilnogo-zheleznodorozhnogo-vnutrizavodskogo-transporta.html
 • lesson.bystrickaya.ru/oni-gotovi-borotsya-administraciya-kostromskoj-oblasti-informacionnij-obzor-materialov-interneta.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-14-vich-infekciya-rukovodstvo-dlya-vrachej.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rinok-myasa-rf-poluchatel-stranica-2.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/krasnorechivie-novosti.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vibor-strategicheskoj-alternativi-po-mbkg-kursovaya-rabota-na-temu-razrabotka-strategii-organizacii.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/o-deyatelnosti-muk-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-im-n-k-krupskoj-po-obsluzhivaniyu-detej-v-2010-godu.html
 • college.bystrickaya.ru/2-tematicheskij-plan-rabochaya-programma-po-discipline-visshaya-matematika-dlya-specialnosti-080111-65-marketing.html
 • lecture.bystrickaya.ru/avtorskoe-metodicheskoe-posobie-dlya-uchitelej-fizicheskoj-kulturi-uchitel-fizicheskoj-kulturi-visshej-kvalifikacionnoj-kategorii.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.