.RU

Окултната сила на копието, пронизало гърдите на Христос - страница 22


Р Щайнер, Лекция върху Евангелие от Лука) - Б. а.

117 Ясписовата чаша била поставена в по-голям сребърен бокал, за който се твърди, че е даден от загадъчния Мелхиседек на Авраам, родоначалника на еврейската раса. По-късно тя попаднала в ръцете на Йосиф от Ариматея, в чийто дом се състояла Тай­ната вечеря. - Б. а.

118 Според митологията на Стария завет тялото на жената било създадено от петото ребро на мъжа. При развитието на човешкия зародиш половите органи се формират едва след четвъртото ребро и преди оформянето на петото. Символиката е запазена и в сце­ната с Разпятието, тъй като кръвта от раната от копието бликва между четвъртото и пето­то ребро като знак на това, че Христос не е подвластен на половото разделение. - Б. а

119 Св. Дионисий Ареопагит ги поставя, заедно с архангелите и ангелите, в третия, последен клас на небесната йерархия. - Б. р

120 „Хайнрих Химлер", Вили Фришауер. - Б. а

121 Най-характерната особеност в действията на Двойника е неизчерпаемата му спо­собност да прави нещо да изглежда такова, каквото не е, да мами, да разрушава и да измисля добронамерени съображения и нравствени оправдания, за да прикрие злите си намерения.

Целият нацистки режим е изграден върху подобен начин на действие. Например Адолф Хитлер постигнал личната си власт чрез един фалшив закон, така наречения Закон на правомощията, посредством който фюрерът получавал пълна независимост от президента и от Райхстага. Истинското название на този закон, чието приемане Хит­лер осигурил, като подпалил Райхстага, за да докаже съществуването на опасни дър­жавни врагове, било Закон за ограничаване на страданията на народа и нацията. По този начин лишил от реална власт всички останали политически партии, държавни институции и профсъюзите само с един удар. Прилагането на същия закон спрямо отделната личност означавало посегателство върху човешките права на всеки герма­нец в райха. - Б. а.

122 Двойникът действа през всичките две хиляди години от появата на християн­ството насам. Разбира се, деянията на подйерархията на Двойника през двайсети век не се ограничават единствено до машинациите на нацистите. В съвременните нови­нарски емисии по телевизията и във вестниците човек може лесно да разпознае дей­ствията на Античовека в различни части на земното кълбо. - Б. а

123 „Възходът и падението на Третия райх", Уилям Л. Шайърър. - Б. а.

124 „Хитлер говореше с невероятна злоба и ядна отмъстителност за жителите на Ви­ена. „Виена никога не трябва да бъде допускана до съюза с велика Германия", казва­ше той. Никога не е изпитвал обич към Виена. Ненавиждаше хората, които живееха в града". (Показания на Балдур фон Ширах, областен управител на Виена, пред Нюрнбергския процес.) - Б. а.

125 Вездесъщият Папен, който се качил на един самолет и отлетял от Берлин за Ви­ена, за да вземе участие в тържествата, заварил Хитлер на трибуната пред Хофбург, древния дворец на Хабсбургите. „Единственото, което мога да кажа, е, че беше в ек­стаз", пише Шпен впоследствие.

Но под видимостта на екстаза и останало незабелязано от повърхностния Папен, в гърдите на Хитлер пламтяло желанието за мъст срещу един град и неговите жите­ли, които го отхвърлили в младежките му години и които той презирал от дън душа. Това вероятно е причината и за краткия му престой там. („Възходът и падението на Третия райх", Уилям Л. Шайърър) - Б. а.

126 "Доктор Ернст Лерс, един от най-близките ученици на Щайнер, дава кратко опи­сание на хомеопатията и на процеса на потенциране, което може да бъде от помощ за читателите, незапознати с тези концепции.

„Въпросният метод е свързан с школа в медицината, известна като хомеопатия, основана от германския лекар Ханеман. Думата хомеопатия означава „лечение чрез подобно". Основният принцип е да се лекуват симптомите на заболяванията със сил­но разредени вещества, предизвикващи същите симптоми, ако бъдат погълнати в нор­мални количества. Опитът сочи, че физиологическият ефект от вещество, извлечено от природата, става обратен, когато това вещество е силно разредено.

Методът на разреждането, или на потенцирането, е следният: известно количест­во от веществото, което ще бъде разреждано, се разтваря в девет пъти по-голям обем дестилирана вода. Така степента на разреждане става 1:10, която обикновено симво­лично се изразява като IX. Една десета част от този разтвор след това се смесва с девет пъти по-голямо количество вода. Така степента на разреждане е 1:100, или 2Х. Процесът продължава колкото е необходимо за постигането на конкретната цел. Не­разтворимите вещества могат да се обработват по същия начин, ако преди това бъдат стрити и смесени със съответното количество неутрален прах, обикновено млечна за­хар. На известен стадий прахът може да се разтвори във вода. След това разтворът се разрежда по описания вече начин.

Разреждането може да продължи по собствено усмотрение колкото искате, без това да разруши способността на веществото да предизвика желаната физиологична реак­ция. Тъкмо обратното, веднага щом присъщите му качества бъдат сведени до мини­мум посредством разреждането, следващото разреждане му дава възможност да пре­дизвиква още по-силна реакция в различна и често пъти противоположна посока. Вто­ричното му свойство възниква в процеса на разреждането, преминавайки стадиите с променлив максимум.

Просто изчисление може да покаже, че след достигането на определена степен на разреждане в разтвора няма да остане дори една молекула от първоначалното вещес­тво. Но биологичните и другите реакции продължават много след това и дори се усил­ват.

Това, което този процес на потенциране показва, е фактът, че чрез многократно разреждане на дадено вещество може да се стигне отвъд предвидимите условия на чисто функционалното въздействие. По този начин потенцирането на физичните ве­щества получава значение, което е много по-широко от чисто медицинските си при­ложения". („Човек или материя", доктор Ернст Лерс) - Б. а.


127 Лейтенант Хорн, който водел разпита на Дрейкорн, не успял да открие къде са скрити тайните документи на Вили Либел, съдържащи сведенията за пренасянето на имперските символи от Виена в Нюрнберг след анексирането на Австрия през 1938 година. Според показанията на секретаря на Либел, Дрейкорн, някои от документите били унищожени по време на пожара, предизвикан от въздушното нападение над Нюр­нберг на 2 януари 1945 година. Според Дрейкорн една папка, оцеляла след това напа­дение, била изгорена през март по заповед на Либел. (,Доклад за възстановяване на имперските германски символи на Свещената римска империя", Щаб на военното пра­вителство, Нюрнберг) - Б. а

128 "Когато разследването му в Нюрнберг стигнало до задънена улица, лейтенант Хорн решил да направи очна ставка между съветника Фрайс и оберфюрера Шпацил, офи­цера от СС, когото подозирали, че е получил символите на имперската власт от Вили Либел и Фрайс.

„На 28 юли 1945 г. бяха извършени приготовления за арестуването и прехвърля­нето на Фрайс в центъра за разпити на Трета армия. Преместването беше извършено на 3 август 1945 година. След една нощ, прекарана в карцера, и след краткия разпит, предшестващ очната ставка, Фрайс се огъна. Той призна, че:

а) много от предишните му показания във връзка с пренасянето на символите на имперската власт са били неверни или подвеждащи;

б) символите никога не са били предавани на служител на СС, а са били вградени в бункер в системата от подземни тунели под Панир Плац в Нюрнберг от самия Фрайс, кмета Либел и Линке;

в) това станало на 31 март 1945 година;

г) с цел прикриване на следите на това преместване било инсценирано фалшиво преместване на 2 или 3 април 1945 година с помощта на местните служители на СС;

д) той има желание да разкрие местонахождението на символите и да помогне при тяхното изваждане.

На 6 август 1945 година Фрайс бе върнат обратно в Нюрнберг. Вечерта на същия ден Шмайснер също призна, изправен пред факта на признанията на Фрайс. Сутрин­та на 7 август 1945 г. капитан Томпсън и лейтенант Хорн се срещнаха с Фрайс и с Шмайснер на входа на бункера под Панир Плац. На мястото присъстваха и доктор Гюнтер Ирохе, проф. Долар и един зидар. Шмайснер и Фрайс поведоха групата към скривалището, малко помещение в системата от коридори на бункера под Панир Плац, намиращ се на около двайсет и пет метра под площада. След като на една от по-тес­ните стени на помещението бе направен отвор, бяха намерени четирите медни кон­тейнера със символите. В присъствието на всички свидетели на откритието контей­нерите бяха превозени до първоначалното си скривалище под Нюрнбергската крепост, където бяха поставени на сигурно място зад стоманените врати".

Възстановяване на символите на имперската власт

Военно правителство в Нюрнберг

Доклад на лейтенант Уолтьр У. Хорн

След това Фрайс и Шмайснер били изправени пред съда от американците по об­винения в даване на неверни показания и укриване на произведения на изкуствата. И двамата били осъдени на пет години затвор и на глоба в размер от 25 000 райх марки. Били освободени след две години, а глобите били отменени. - Б. а

ot-austerlica-do-tilzita-voennaya-i-literaturnaya-deyatelnost-antuana-anri-zhomini-v-1805-1807-gg.html
ot-avtora-apparatnie-interfejsi-pk-guk.html
ot-avtora-g-v-grinenko-vserossijskaya-akademiya-vneshnej-torgovli.html
ot-avtora-metodicheskie-osnovi-kursa-11-vozmozhnosti-laboratorii-polylab-12-tema-nachalnie-svedeniya-o-polinomah.html
ot-avtora-programma-oborona-nikolaj-aleksandrovich-bernshtejn-olovkosti-i-ee-razvitii-o-lovkosti-i-ee-razvitii.html
ot-avtorov-ikona-stiv-dzhobs.html
 • literature.bystrickaya.ru/dopolnitelnaya-motornaya-oblast-i-predmet-zadachi-i-metodi-psihofiziologii.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-7-organizacionnie-aspekti-marketingovoj-deyatelnosti-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-marketing.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zanyatie-14-razvitie-umeniya-videt-v-sebe-i-v-drugih-lyudyah-nekotorie-cherti-haraktera.html
 • books.bystrickaya.ru/eho-eho-moskvi-29052009-0600-vzaimodejstvie-gosdumi-s-federalnimi-organami-7.html
 • institute.bystrickaya.ru/esli-ni-ulchie-dod-ranshe-eto-nazivalos-pionerskij-lager.html
 • shkola.bystrickaya.ru/oblastnaya-celevaya-programma-razvitie-turizma-v-kaluzhskoj-oblasti-na-2006-2010-godi-stranica-4.html
 • school.bystrickaya.ru/borba-ili-kapitulyaciya-tema-intelligencii-i-revolyucii-v-tvorchestve-ma-bulgakova.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nasha-programma-ohvativaet-sleduyushie-razdeli-sposobi-poznaniya-okruzhayushego-mira-stranica-4.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-v-pavlov-kontaktnoe-lico-stranica-10.html
 • turn.bystrickaya.ru/plastini-kfs-v-kolcova-ustremlenie.html
 • znanie.bystrickaya.ru/anomalii-s-grobami-v-estonii-11-profilaktika-vampirizma-punkt-12-krov-otvet-na-voprosi-punkt-13.html
 • writing.bystrickaya.ru/ispolzovanie-sobstvennih-i-privlechennih-denezhnih-sredstv-finansirovaniya-investicij-v-razvitie-predpriyatij-tek-rossii.html
 • klass.bystrickaya.ru/analiz-vipolneniya-zadnij-i-tura-olimpiadi-10-klass-polozhenie-ob-oblastnoj-olimpiade-shkolnikov-po-obsheobrazovatelnim.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/richard-oldinggon-richard-aldington-1892-1962-dzhejms-dzhojs.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/aktualnaya-i-potencialnaya-odarennost-programma-odarennij-rebenok-v-massovoj-shkole.html
 • institut.bystrickaya.ru/stipendialnie-programmi-dlya-grazhdan-rossijskoj-federacii-na-2010-2011-uchebnij-god.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pravootnosheniya-v-sfere-rinka-cennih-bumag.html
 • books.bystrickaya.ru/bileti-i-otveti-po-turizmu-i-ekskursiyam-chast-41.html
 • studies.bystrickaya.ru/evro-novaya-edinaya-evropejskaya-valyuta.html
 • spur.bystrickaya.ru/mchs-chislo-prirodnih-pozharov-sokratilos-no-uvelichilas-ih-ploshad-internet-resurs-newsrucom-16072011.html
 • thescience.bystrickaya.ru/klasternaya-model-preobrazovanij-shkoli-v-usloviyah-informatizacii-obrazovaniya.html
 • essay.bystrickaya.ru/bogu-seriya-guru-kripa-stranica-8.html
 • student.bystrickaya.ru/-luchshij-detskij-sad-informacionnij-byulleten-mestnogo-samoupravleniya-izdaetsya-asdg-po-soglasheniyu-s-okmo-s-fevralya-2008-g.html
 • thescience.bystrickaya.ru/innovacionnij-proekt-31-sistema-upravleniya-programma-razvitiya-na-period-do-2015-goda-sankt-peterburg.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/organizaciya-stroitelstva-polnosbornogo-odnoetazhnogo-mnogoproletnogo-promishlennogo-zdaniya.html
 • books.bystrickaya.ru/departament-obrazovaniya-yaroslavskoj-oblasti-centr-obrazovaniya-shkolnikov-olimp-vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2008-2009-uchebnogo-goda-biologiya-7-klass-municipalnij-etap-vremya-provedeniya-15-chasa.html
 • studies.bystrickaya.ru/gosudarstvennaya-poshlina-5.html
 • essay.bystrickaya.ru/boyarskaya-duma-testi-86-kurs-istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-chast-russkoe-gosudarstvo-i-pravo-ix-xvii-vv.html
 • shkola.bystrickaya.ru/nedvizhimie-ustupki-vremya-novostej-yuliya-homchenko-16072008-126-str-1-3.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zadacha-2-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovih-rabot-dlya-studentov-5-kursa-zaochnoj-formi-obucheniya-i-otdeleniya.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sposobi-viravnivaniya-kognitivnogo-dissonansa-v-perevode-poeticheskih-proizvedenij-na-materiale-sonetov-shekspira-chast-13.html
 • shkola.bystrickaya.ru/tehnologiya-wimax.html
 • turn.bystrickaya.ru/parlamentskaya-gazeta-yuzhnij-federalnij-okrug.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vmeste-mi-silnee-centralnaya-pressa-29-30-maya-press-konferenciya-posvyashennaya-startu-blagotvoritelnogo-proekta.html
 • literature.bystrickaya.ru/damuinda-problemalari-bar-balalar-men-zhassprmderd-oaltu-zhne-leumettk-bejmdeu-memlekettk.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.