.RU

Оцінка ризиків майнового страхування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СТРАХУВАННЯ

Реферат на тему:

«Оцінка ризиків майнового страхування»

Виконав:

Студент Феф(ІІІ),6508

5ої групи

Дарнопих Дмитро

Київ 2010

Зміст

1 Види ризик і в та їх оцінка.

2 Правове забезпечення страхової діяльності

3. Необхідність, сутність і принципи перестрахування

Список використано ї літератури 1. Види ризиків та їх оцінка.

Передумовою виникнення страхових відносин є ризик, без якого не існує страхування, бо без ризику немає страхового інте­ресу. Зміст ризику і міра його вірогідності визначають межі страхового захисту. За своїм змістом ризик є подією з нега­тивними, особливо невигідними економічними наслідка­ми, вони можуть виникнути в майбутньому в якийсь мо­мент у невідомих масштабах. Про ризик йдеться лише тоді, коли є відхилення між запланованими й реальними (фактич­ними) результатами. Таке відхилення може бути або пози­тивним, або негативним. Негативне відхилення буває при несприятливому результаті. Позитивне відхилення виникає тоді, коли фактичний результат виявляється більш вагомі­шим, ніж очікувалося. Можливість негативного відхилення від запланованого фактичного результату, тобто небезпека небажаного наслідку, називається ризиком. Ймовірність по­зитивного відхилення при вихідних заданих параметрах на одну очікувану подію визначається як шанс. У цьому ро­зумінні можна розрізняти ризик збитку або шанс на прибу­ток, де збиток виражається у негативному, а прибуток — у позитивному відхиленні між плановими (очікуваними) й реальними (фактичними) результатами. Саме багатогранність форм прояву ризику, частота й шкідливість наслідків його прояву, неможливість абсолютного уникнення його ймовір­ності викликають необхідність Організації страхування.

У страхуванні ризик визначається декількома основними поняттями. Насамперед, ризик — це конкретне явище або су­купність явищ (подія чи декілька подій), з виникненням яких відбуваються виплати з раніше утвореного централізованого страхового фонду в натурально-речовій або грошовій формі. Ризик пов’язаний з конкретним об’єктом, щодо якого ви­значаються чинники ризику. Аналіз одержаної інформації в комплексі з іншими заходами дозволяє суттєво знизити не­гативні наслідки здійснення (реалізації) ризику. Ризик зумов­лює ймовірність загибелі чи пошкодження (в майновому стра­хуванні) об’єкта, прийнятого на страхування. Будь-яка ймовірність може бути виражена дробовою величиною. Якщо ймовірність дорівнює нулю, можна стверджувати про немож­ливість настання прогнозованої події. При ймовірності, яка становить одиницю, 100 % гарантії того, що подія відбудеться. Очевидно: чим менша ймовірність ризику, тим легше й дешевше можна організувати страхування цього ризику. Ви­сока ймовірність ризику передбачає страховий захист з висо­кою ціною, що утруднює його проведення. У тій мірі, якою оцінено ймовірність настання можливої події, може бути об’єк­тивно визначено розмір ризику. Страхування і розмір ризику взаємопов’язані. Вирівнювання ризику, його розподіл скла­дають сукупність прийомів страхової організації, за допомо­гою яких на практиці організується проведення страхування, вибір для цього технічних прийомів. Правильна оцінка розмі­ру ризику має велике значення в практиці роботи страхо­виків, тому що визначає величину необхідного страхового фонду, а значить, і можливості відшкодування збитків застра­хованих як у звичайні, так і в особливо несприятливі роки.

Аналіз ризиків дозволяє класифікувати їх на дві великі групи: страхові й нестрахові (не включені в договір страху­вання). Сукупність страхових ризиків складає обсяг страхо­вої відповідальності за договором страхування, який вира­жається за допомогою страхової суми договору. Ціна ризику в грошовому виразі оцінюється тарифною ставкою, яка, зви­чайно, розраховується на 100 грошових одиниць страхової суми або в процентах до її абсолютної величини. Докладніше розрахунок тарифної ставки буде розглядатись пізніше.

Страхова компанія має постійно слідкувати за зміною ризику в тих чи інших галузях (сферах), вести відповідний статистичний облік, аналізувати й обробляти інформацію. Спираючись на одержані висновки про можливу динаміку ризиків, страховик робить його оцінку. Вона полягає в аналізі всіх ризикових обставин, що характеризують показ­ники ризику. Виділяють також відповідні групи ризику.

Кожна група включає об’єкти страхування, яким влас­тиві приблизно однакові ознаки (гомогенна група).

Результати оцінки беруть за основу для прийняття тих чи інших рішень при страхуванні, зокрема, дозволяють віднес­ти об’єкт до першої групи, визначити тарифну ставку, яка найбільше обгрунтовано відповідала б даному ризику. Середня величина ризикових обставин виражає середній ризиковий тип групи, що використовується як міра порівняння.

У міжнародній страховій практиці використовуються всілякі методи для оцінки ризику. Найбільш поширені з них:

метод індивідуальних оцінок, метод середніх величин і ме­тод процентів. Метод індивідуальних оцінок застосовується лише тоді, коли ризик не можна зіставити з середнім ти­пом ризику. Страховик може зробити лише довільну оцін­ку, що випливає з його професійної підготовки і досвіду та суб’єктивного погляду. Метод середніх величин полягає в тому, що окремі ризикові групи розмежовуються на декіль­ка підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками. До них відносяться балан­сова вартість об’єкта страхування, підсумкові виробничі потужності, характер технологічного циклу тощо. При ви­користанні методу процентів береться до уваги, що він ви­ражає собою сукупність скидок і надбавок (накидок) до тієї аналітичної бази, яка зумовлена можливими позитив­ними й негативними відхиленнями від середнього ризикового типу. Ці скидки або надбавки виражаються в процен­тах (інколи в промілях) від середнього ризикового типу.

У практиці діяльності страховика особливо важливо про­гнозувати тарифну політику на основі прогнозування тен­денцій розвитку ризику. Загальний прогноз може бути зве­дено до таких напрямків:

— ризикові обставини, пов’язані з освоєнням нових видів сировини, заміни традиційних матеріалів новими (полімер­ними, композитними тощо);

— ризикові обставини, зумовлені новими виробничими умовами в промисловості: введенням автоматизованих сис­тем управління технологічними процесами, промислових роботів, роботизованих комплексів тощо;

— ризикова ситуація, пов’язана із змінами в технології промислового цивільного будівництва, зокрема з освоєн­ням збірних модульних конструкцій, висотного блочного й крупнопанельного домобудування тощо;

— ризикові обставини, зумовлені впровадженням нових транспортних систем, яким властива висока пропускна чи провізна здатність на різних шляхах сполучення.

Для оцінки динаміки ризику в конкретній страховій су­купності особливе значення мають наявність та аналіз досто­вірної інформації. Зауважимо: лише розгалужена група об’єктів, що була в центрі спостереження, дозволяє з достатнім ступе­нем достовірності констатувати можливість збитку.

Оцінюючи ризики настання збитків, доцільно розрізняти такі їх види.ризики, які можливо застрахувати; ризики, які неможливо застрахувати; допустимі й недопустимі ризики;

технічний ризик страховика.

Найбільш численну групу складають ризики, які можна застрахувати. У зв’язку з цим зазначимо: страховий ризик може бути оцінено з погляду ймовірності настання страхо­вого збитку, щоб встановити, чи є даний ризик страхо­вим, необхідно застосувати такі критерії.

По-перше ризик, що включається в розмір відповідаль­ності страхової компанії, має бути з ймовірним характе­ром високого рівня.

По-друге, ризик має виступати як випадковий. Це озна­чає: об’єкту, щодо якого виникають страхові правовідноси­ни, властивий тимчасовий характер зв’язку. Він не може підлягати небезпеці, яка попередньо вже відома страховику чи власнику об’єкта страхування. При цьому обом сторо­нам договору страхування конкретний момент настання страхового випадку й можливий обсяг збитку як його на­слідок наперед невідомі.

По-третє, випадковість прояву даного ризику доцільно співвідносити з масою однорідних об’єктів. З цією метою організується відповідне статистичне спостереження, аналіз даних якого дозволяє встановити відповідну прогнозну стра­хову премію. Крім того, статистична інформація дозволяє зробити висновок про закономірність прояву ризику сто­совно сукупності однорідних об’єктів.

По-четверте, настання страхового випадку, яке вира­жається в реалізації ризику, не повинно залежати від воле­виявлення страховика або інших зацікавлених осіб. Недо­цільно приймати на страхування ризики, пов’язані з на­мірами страхувальника (спекулятивні ризики).

По-п’яте, момент настання страхового випадку не мож­на визначити ні за часом, ні в просторі.

По-шосте, страхова подія не може мати розмірів катастро­фічного лиха, тобто охоплювати масу об’єктів у рамках вели­чезної страхової сукупності, спричиняючи масові збитки.

По-сьоме, шкідливі наслідки реалізації ризику необхід­но об’єктивно виміряти й оцінити. Масштаби несприятли­вих наслідків мають бути досить значними й зачіпати інте­реси страхувальника (його страхові інтереси).

Залежно від джерела небезпеки виділяються ризики, зу­мовлені проявом стихійних сил природи й діяльності людини (суспільства). За обсягом відповідальності страховика ризи­ки підрозділяються на індивідуальні й універсальні.


okorokov-vasilij-pavlovich-stranica-3.html
okorokov-vasilij-pavlovich-stranica-8.html
okrashennij-chuvstvom-kompleks-i-ego-obshee-vozdejstvie-na-psihicheskoe-a-ostroe-dejstvie-kompleksa.html
okrestnosti-kampo-de-fori-01-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime.html
okrililis-lyudi-borozdyat-sinevu-samoleti-nesut-li-dobrie-vesti-ili-panacei-ili-znaniya-ili-pomosh-avdrug-bombi-avdrug-gubitelnie-gazi-avdrug-unichtozhen-stranica-11.html
okrililis-lyudi-borozdyat-sinevu-samoleti-nesut-li-dobrie-vesti-ili-panacei-ili-znaniya-ili-pomosh-avdrug-bombi-avdrug-gubitelnie-gazi-avdrug-unichtozhen-stranica-17.html
 • reading.bystrickaya.ru/metodi-prinyatiya-upravlencheskih-reshenij-dlya-konkretnoj-problemi.html
 • crib.bystrickaya.ru/kniga-prodolzhaet-seriyu-100-velikih-stranica-24.html
 • bukva.bystrickaya.ru/obespechenie-ustojchivosti-raboti-promishlennih-predpriyatij-v-usloviyah-chs-chast-6.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vivchennya-stor-ta-etnograf-krimu-v-tyurkomovnj-perodic-krimskotatarsko-daspori-1888-1991-rr-chast-5.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vseukrainskoj-associaciej-klinicheskoj-himii-i-laboratornoj-medicini.html
 • grade.bystrickaya.ru/o-prave-pacienta-otkazatsya-ot-konkretnogo-lecheniya-nastoyatelnie-rekomendacii-osb-pismo-sluzhbi-bolnichnoj-informacii.html
 • grade.bystrickaya.ru/nastrojka-programmi-svyazi-4-5-podklyuchenie-cherez-internet-4-5-podklyuchenie-cherez-modem-4-nastrojka-klyuchevih-elementov-4-6-touch-memory-i-adapter-5-6-usb-klyuch-ikey-1000-rainbow-5.html
 • lecture.bystrickaya.ru/aksiomi-obsheniya-s-gaishnikom-obnovlenie.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rol-dushi-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-pod-red-mapelman.html
 • klass.bystrickaya.ru/9-iyunya-2002-g-badaev-s-e-s-chechenskoe-muhadzhirstvo-vtoroj-polovini-xix-veka-kak-sledstvie-politiki-samoderzhaviya.html
 • bukva.bystrickaya.ru/na-postavku-tovarov-rabot-uslug-gorod-kaluga-19-24-06-09-goda-stranica-4.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/4uchebno-metodicheskoe-izdanie-programma-obrazovatelnaya-programma-klassicheskaya-nachalnaya-shkola-predmet-literaturnoe-chtenie.html
 • school.bystrickaya.ru/algoritm-trojnoj-des-kriptograficheskie-osnovi-bezopasnosti-informaciya-o-kurse-kurs-predpolagaet-izuchenie-metodologicheskih.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/organizaciya-i-principi-raboti-skladskogo-hozyajstva.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/podgotovitelnie-raboti-pravila-proizvodstva-i-priemki-rabot-na-stroitelstve-novih-rekonstrukcii-i-rasshirenii.html
 • znanie.bystrickaya.ru/anzhelika-v-kvebeke-ann-i-serzh-golon-perevod-i-n-panteleevoj-chast-pervaya-pribitie-stranica-7.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/36-temi-i-plani-lekcij-seminarskih-zanyatij-i-ih-metodicheskoe-uchebnaya-programma-dlya-specialnosti-1-25-01.html
 • college.bystrickaya.ru/2-intuitivno-eticheskij-introvert-infp-esenin-lirik-ekaterina-sergeevna-filatova.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-0-neobhodimoe-predislovie-kniga.html
 • thescience.bystrickaya.ru/individualnij-plan-raboti-studenta-obuchayushegosya-po-programme-podgotovki-magistrov.html
 • institute.bystrickaya.ru/fiziko-himicheskogo-profilya-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoj-oblasti-ot-06-05-2009-01-269.html
 • student.bystrickaya.ru/28-aprelya-2012-goda-detskij-den-na-knizhnom-salone-26-aprelya-2012-goda-otkritie-salona.html
 • holiday.bystrickaya.ru/monografiya-moskva-2008-stranica-5.html
 • klass.bystrickaya.ru/antropnij-princip-v-sovremennoj-kosmologii.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vospitanie-cheloveka-kulturi-v-filosofsko-pedagogicheskom-nasledii-v-v-rozanova.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-istoriya-sela-chekmagush.html
 • student.bystrickaya.ru/3-polozhenie-otkritogo-akcionernogo-obshestva-v-otrasli-godovoj-otchet-za-2009-god-generalnij-direktor.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sovershenstvovaniya-upravleniya-predpriyatiem-sozdanie-modeli-upravleniya.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/ispolzovanie-igrovih-form-obucheniya-pri-izuchenii-estestvoznaniya-v-5-6-klassah.html
 • turn.bystrickaya.ru/osobennosti-razvitiya-lichnosti-doshkolnika-v-syuzhetno-rolevoj-igre-v-socialnoj-rabote.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/irek-fajzullin-po-zastrojke-centra-kazani-kompromissov-bolshe-ne-budet.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-po-specialnosti-030504-pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya-kvalifikaciya-yurist-vid-podgotovki-bazovaya-forma-podgotovki-ochnaya.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-120-perfection-of-foreign-language.html
 • spur.bystrickaya.ru/konspekt-lekcij-dlya-studentov-specialnosti-330200-inzhenernaya-zashita.html
 • lecture.bystrickaya.ru/56-servis-ponyatie-vidi-pravila-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-sankt-peterburg-2009.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.