Оцінка ризиків майнового страхування
.RU

Оцінка ризиків майнового страхування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СТРАХУВАННЯ

Реферат на тему:

«Оцінка ризиків майнового страхування»

Виконав:

Студент Феф(ІІІ),6508

5ої групи

Дарнопих Дмитро

Київ 2010

Зміст

1 Види ризик і в та їх оцінка.

2 Правове забезпечення страхової діяльності

3. Необхідність, сутність і принципи перестрахування

Список використано ї літератури 1. Види ризиків та їх оцінка.

Передумовою виникнення страхових відносин є ризик, без якого не існує страхування, бо без ризику немає страхового інте­ресу. Зміст ризику і міра його вірогідності визначають межі страхового захисту. За своїм змістом ризик є подією з нега­тивними, особливо невигідними економічними наслідка­ми, вони можуть виникнути в майбутньому в якийсь мо­мент у невідомих масштабах. Про ризик йдеться лише тоді, коли є відхилення між запланованими й реальними (фактич­ними) результатами. Таке відхилення може бути або пози­тивним, або негативним. Негативне відхилення буває при несприятливому результаті. Позитивне відхилення виникає тоді, коли фактичний результат виявляється більш вагомі­шим, ніж очікувалося. Можливість негативного відхилення від запланованого фактичного результату, тобто небезпека небажаного наслідку, називається ризиком. Ймовірність по­зитивного відхилення при вихідних заданих параметрах на одну очікувану подію визначається як шанс. У цьому ро­зумінні можна розрізняти ризик збитку або шанс на прибу­ток, де збиток виражається у негативному, а прибуток — у позитивному відхиленні між плановими (очікуваними) й реальними (фактичними) результатами. Саме багатогранність форм прояву ризику, частота й шкідливість наслідків його прояву, неможливість абсолютного уникнення його ймовір­ності викликають необхідність Організації страхування.

У страхуванні ризик визначається декількома основними поняттями. Насамперед, ризик — це конкретне явище або су­купність явищ (подія чи декілька подій), з виникненням яких відбуваються виплати з раніше утвореного централізованого страхового фонду в натурально-речовій або грошовій формі. Ризик пов’язаний з конкретним об’єктом, щодо якого ви­значаються чинники ризику. Аналіз одержаної інформації в комплексі з іншими заходами дозволяє суттєво знизити не­гативні наслідки здійснення (реалізації) ризику. Ризик зумов­лює ймовірність загибелі чи пошкодження (в майновому стра­хуванні) об’єкта, прийнятого на страхування. Будь-яка ймовірність може бути виражена дробовою величиною. Якщо ймовірність дорівнює нулю, можна стверджувати про немож­ливість настання прогнозованої події. При ймовірності, яка становить одиницю, 100 % гарантії того, що подія відбудеться. Очевидно: чим менша ймовірність ризику, тим легше й дешевше можна організувати страхування цього ризику. Ви­сока ймовірність ризику передбачає страховий захист з висо­кою ціною, що утруднює його проведення. У тій мірі, якою оцінено ймовірність настання можливої події, може бути об’єк­тивно визначено розмір ризику. Страхування і розмір ризику взаємопов’язані. Вирівнювання ризику, його розподіл скла­дають сукупність прийомів страхової організації, за допомо­гою яких на практиці організується проведення страхування, вибір для цього технічних прийомів. Правильна оцінка розмі­ру ризику має велике значення в практиці роботи страхо­виків, тому що визначає величину необхідного страхового фонду, а значить, і можливості відшкодування збитків застра­хованих як у звичайні, так і в особливо несприятливі роки.

Аналіз ризиків дозволяє класифікувати їх на дві великі групи: страхові й нестрахові (не включені в договір страху­вання). Сукупність страхових ризиків складає обсяг страхо­вої відповідальності за договором страхування, який вира­жається за допомогою страхової суми договору. Ціна ризику в грошовому виразі оцінюється тарифною ставкою, яка, зви­чайно, розраховується на 100 грошових одиниць страхової суми або в процентах до її абсолютної величини. Докладніше розрахунок тарифної ставки буде розглядатись пізніше.

Страхова компанія має постійно слідкувати за зміною ризику в тих чи інших галузях (сферах), вести відповідний статистичний облік, аналізувати й обробляти інформацію. Спираючись на одержані висновки про можливу динаміку ризиків, страховик робить його оцінку. Вона полягає в аналізі всіх ризикових обставин, що характеризують показ­ники ризику. Виділяють також відповідні групи ризику.

Кожна група включає об’єкти страхування, яким влас­тиві приблизно однакові ознаки (гомогенна група).

Результати оцінки беруть за основу для прийняття тих чи інших рішень при страхуванні, зокрема, дозволяють віднес­ти об’єкт до першої групи, визначити тарифну ставку, яка найбільше обгрунтовано відповідала б даному ризику. Середня величина ризикових обставин виражає середній ризиковий тип групи, що використовується як міра порівняння.

У міжнародній страховій практиці використовуються всілякі методи для оцінки ризику. Найбільш поширені з них:

метод індивідуальних оцінок, метод середніх величин і ме­тод процентів. Метод індивідуальних оцінок застосовується лише тоді, коли ризик не можна зіставити з середнім ти­пом ризику. Страховик може зробити лише довільну оцін­ку, що випливає з його професійної підготовки і досвіду та суб’єктивного погляду. Метод середніх величин полягає в тому, що окремі ризикові групи розмежовуються на декіль­ка підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками. До них відносяться балан­сова вартість об’єкта страхування, підсумкові виробничі потужності, характер технологічного циклу тощо. При ви­користанні методу процентів береться до уваги, що він ви­ражає собою сукупність скидок і надбавок (накидок) до тієї аналітичної бази, яка зумовлена можливими позитив­ними й негативними відхиленнями від середнього ризикового типу. Ці скидки або надбавки виражаються в процен­тах (інколи в промілях) від середнього ризикового типу.

У практиці діяльності страховика особливо важливо про­гнозувати тарифну політику на основі прогнозування тен­денцій розвитку ризику. Загальний прогноз може бути зве­дено до таких напрямків:

— ризикові обставини, пов’язані з освоєнням нових видів сировини, заміни традиційних матеріалів новими (полімер­ними, композитними тощо);

— ризикові обставини, зумовлені новими виробничими умовами в промисловості: введенням автоматизованих сис­тем управління технологічними процесами, промислових роботів, роботизованих комплексів тощо;

— ризикова ситуація, пов’язана із змінами в технології промислового цивільного будівництва, зокрема з освоєн­ням збірних модульних конструкцій, висотного блочного й крупнопанельного домобудування тощо;

— ризикові обставини, зумовлені впровадженням нових транспортних систем, яким властива висока пропускна чи провізна здатність на різних шляхах сполучення.

Для оцінки динаміки ризику в конкретній страховій су­купності особливе значення мають наявність та аналіз досто­вірної інформації. Зауважимо: лише розгалужена група об’єктів, що була в центрі спостереження, дозволяє з достатнім ступе­нем достовірності констатувати можливість збитку.

Оцінюючи ризики настання збитків, доцільно розрізняти такі їх види.ризики, які можливо застрахувати; ризики, які неможливо застрахувати; допустимі й недопустимі ризики;

технічний ризик страховика.

Найбільш численну групу складають ризики, які можна застрахувати. У зв’язку з цим зазначимо: страховий ризик може бути оцінено з погляду ймовірності настання страхо­вого збитку, щоб встановити, чи є даний ризик страхо­вим, необхідно застосувати такі критерії.

По-перше ризик, що включається в розмір відповідаль­ності страхової компанії, має бути з ймовірним характе­ром високого рівня.

По-друге, ризик має виступати як випадковий. Це озна­чає: об’єкту, щодо якого виникають страхові правовідноси­ни, властивий тимчасовий характер зв’язку. Він не може підлягати небезпеці, яка попередньо вже відома страховику чи власнику об’єкта страхування. При цьому обом сторо­нам договору страхування конкретний момент настання страхового випадку й можливий обсяг збитку як його на­слідок наперед невідомі.

По-третє, випадковість прояву даного ризику доцільно співвідносити з масою однорідних об’єктів. З цією метою організується відповідне статистичне спостереження, аналіз даних якого дозволяє встановити відповідну прогнозну стра­хову премію. Крім того, статистична інформація дозволяє зробити висновок про закономірність прояву ризику сто­совно сукупності однорідних об’єктів.

По-четверте, настання страхового випадку, яке вира­жається в реалізації ризику, не повинно залежати від воле­виявлення страховика або інших зацікавлених осіб. Недо­цільно приймати на страхування ризики, пов’язані з на­мірами страхувальника (спекулятивні ризики).

По-п’яте, момент настання страхового випадку не мож­на визначити ні за часом, ні в просторі.

По-шосте, страхова подія не може мати розмірів катастро­фічного лиха, тобто охоплювати масу об’єктів у рамках вели­чезної страхової сукупності, спричиняючи масові збитки.

По-сьоме, шкідливі наслідки реалізації ризику необхід­но об’єктивно виміряти й оцінити. Масштаби несприятли­вих наслідків мають бути досить значними й зачіпати інте­реси страхувальника (його страхові інтереси).

Залежно від джерела небезпеки виділяються ризики, зу­мовлені проявом стихійних сил природи й діяльності людини (суспільства). За обсягом відповідальності страховика ризи­ки підрозділяються на індивідуальні й універсальні.


okorokov-vasilij-pavlovich-stranica-3.html
okorokov-vasilij-pavlovich-stranica-8.html
okrashennij-chuvstvom-kompleks-i-ego-obshee-vozdejstvie-na-psihicheskoe-a-ostroe-dejstvie-kompleksa.html
okrestnosti-kampo-de-fori-01-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime.html
okrililis-lyudi-borozdyat-sinevu-samoleti-nesut-li-dobrie-vesti-ili-panacei-ili-znaniya-ili-pomosh-avdrug-bombi-avdrug-gubitelnie-gazi-avdrug-unichtozhen-stranica-11.html
okrililis-lyudi-borozdyat-sinevu-samoleti-nesut-li-dobrie-vesti-ili-panacei-ili-znaniya-ili-pomosh-avdrug-bombi-avdrug-gubitelnie-gazi-avdrug-unichtozhen-stranica-17.html
 • education.bystrickaya.ru/25-setevie-publikacii-fanfikov-diplomnaya-rabota.html
 • shkola.bystrickaya.ru/tema-2-firma-v-usloviyah-monopolii-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tablica-4-patogenez-luchevogo-povrezhdeniya-povrezhdayushee-dejstvie-ioniziruyushih-izluchenij.html
 • notebook.bystrickaya.ru/izvestiya-moskva-167-992008-russkie-amfibii-spasut-evropu-ot-pozhara-2-rukovodstvo-ministerstva-i-inie-predstaviteli-mchs-rf-2.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebno-tematicheskij-plan-materiali-dlya-lekcionnih-zanyatij-materiali-dlya-prakticheskih-zanyatij.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-posobie-po-proektirovaniyu-v-socialnoj-sfere-izhevsk-izd-udmurstkij-universitet.html
 • tests.bystrickaya.ru/kompleksnaya-mezhvedomstvennaya-programma-povisheniya-kachestva-produkcii-oboronno-promishlennogo-kompleksa-stranica-2.html
 • report.bystrickaya.ru/istoriya-konfetnoj-obyortki.html
 • books.bystrickaya.ru/byudzhetnij-deficit-i-svyazannie-s-etim-problemi-chast-6.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-63-obyazatelstva-voznikayushie-iz-obyavleniya-konkursa-programma-disciplini-grazhdanskoe-pravo-dlya-specialnosti.html
 • notebook.bystrickaya.ru/i-pravila-oformleniya-statej-i-materialov.html
 • report.bystrickaya.ru/kak-mi-mozhem-prodemonstrirovat-i-izmerit-cennost-veb-arhivov-statisticheskij-otchyot-muzeev-germanii-i-evropi.html
 • crib.bystrickaya.ru/kniga-rasschitana-na-inzhenerno-tehnicheskij-personal-zanyatij-proektirovaniem-montazhom-i-ekspluataciej-ustanovok-elektricheskogo-osvesheniya-a-takzhe-elektrooborudovaniya-specialnih-ustanovok-stranica-17.html
 • reading.bystrickaya.ru/kompleksnoe-reshenie-stranica-14.html
 • letter.bystrickaya.ru/o-dolgosrochnih-celevih-programmah-penzenskoj-oblasti.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/administrativnaya-otvetstvennost-za-korrupcionnie-deyaniya-po-zakonodatelstvu-ukraini-chast-4.html
 • student.bystrickaya.ru/4-dekabrya-2008-g-n-180128-ob-utverzhdenii-mezhotraslevih-pravil-po-ohrane-truda-na-avtomobilnom-i-gorodskom-elektricheskom-transporte.html
 • spur.bystrickaya.ru/kto-mozhet-podavat-zhalobu-v-sootvetstvii-s-proceduroj-1503-ot-sostavitelya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rossijskoe-predprinimatelskoe-pravo-materiali-dlya-podgotovki-k-sessii-slushatelej-2-go-kursa-zaochnogo-obucheniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nazvanie-temi-dlya-resheniya-v-ramkah-prikladnih-programm-nan-belarusi.html
 • institut.bystrickaya.ru/subversion-i-cvs-tehnicheskoe-zadanie-arhitektura-web-potrala-vibor-sredstv-proektirovaniya-obzor-resursov.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sopostavlenie-slogov-i-slov-s-bukvami-z-i-s-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-slavyanskaya-sosh.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kak-ya-pobedila-rak-dnevnik-isceleniya-ya-pobedila-isejchas-blagodarya-etim-zapisyam-mogu-rasskazat-vam-kak-proshla-etot-put-yaochen-hochu-pomoch-vsem-kto-nuzhd-stranica-2.html
 • grade.bystrickaya.ru/novgorod-georgievskij-sobor-yureva-monastirya-p-a-rappoport-zodchestvo-drevnej-rusi.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/malleus-maleficarum-chto-zhe-iz-sebya-predstavlyaet-stranica-23.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-tema-metodi-diagnostiki-osnovi-elektrokardiografii-i-reografii.html
 • thescience.bystrickaya.ru/harakteristika-depozitarnih-raspisok-i-celej-ih-razmesheniya-dlya-emitentov-i-investorov.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/r-dekart.html
 • school.bystrickaya.ru/caricino-dvorcovo-parkovij-ansambl.html
 • literature.bystrickaya.ru/eho-eho-moskvi-12022009-1800-vzaimodejstvie-gosdumi-s-federalnimi-organami-8.html
 • teacher.bystrickaya.ru/fevral-2011-goda-obshie-voprosi-kulturi.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-elektivnogo-kursa-metodi-resheniyafizicheskih-zadach.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/posobie-dlya-izdatelya-2-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-stranica-5.html
 • teacher.bystrickaya.ru/gorodskaya-olimpiada-shkolnikov-po-russkomu-yaziku.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/anons-kruglogo-stola-v-vserossijskaya-konferenciya-profuchastnikov-plenarnie-zasedaniya-kruglie-stoli-sekcii.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.