.RU

Оцінка ризиків майнового страхування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СТРАХУВАННЯ

Реферат на тему:

«Оцінка ризиків майнового страхування»

Виконав:

Студент Феф(ІІІ),6508

5ої групи

Дарнопих Дмитро

Київ 2010

Зміст

1 Види ризик і в та їх оцінка.

2 Правове забезпечення страхової діяльності

3. Необхідність, сутність і принципи перестрахування

Список використано ї літератури 1. Види ризиків та їх оцінка.

Передумовою виникнення страхових відносин є ризик, без якого не існує страхування, бо без ризику немає страхового інте­ресу. Зміст ризику і міра його вірогідності визначають межі страхового захисту. За своїм змістом ризик є подією з нега­тивними, особливо невигідними економічними наслідка­ми, вони можуть виникнути в майбутньому в якийсь мо­мент у невідомих масштабах. Про ризик йдеться лише тоді, коли є відхилення між запланованими й реальними (фактич­ними) результатами. Таке відхилення може бути або пози­тивним, або негативним. Негативне відхилення буває при несприятливому результаті. Позитивне відхилення виникає тоді, коли фактичний результат виявляється більш вагомі­шим, ніж очікувалося. Можливість негативного відхилення від запланованого фактичного результату, тобто небезпека небажаного наслідку, називається ризиком. Ймовірність по­зитивного відхилення при вихідних заданих параметрах на одну очікувану подію визначається як шанс. У цьому ро­зумінні можна розрізняти ризик збитку або шанс на прибу­ток, де збиток виражається у негативному, а прибуток — у позитивному відхиленні між плановими (очікуваними) й реальними (фактичними) результатами. Саме багатогранність форм прояву ризику, частота й шкідливість наслідків його прояву, неможливість абсолютного уникнення його ймовір­ності викликають необхідність Організації страхування.

У страхуванні ризик визначається декількома основними поняттями. Насамперед, ризик — це конкретне явище або су­купність явищ (подія чи декілька подій), з виникненням яких відбуваються виплати з раніше утвореного централізованого страхового фонду в натурально-речовій або грошовій формі. Ризик пов’язаний з конкретним об’єктом, щодо якого ви­значаються чинники ризику. Аналіз одержаної інформації в комплексі з іншими заходами дозволяє суттєво знизити не­гативні наслідки здійснення (реалізації) ризику. Ризик зумов­лює ймовірність загибелі чи пошкодження (в майновому стра­хуванні) об’єкта, прийнятого на страхування. Будь-яка ймовірність може бути виражена дробовою величиною. Якщо ймовірність дорівнює нулю, можна стверджувати про немож­ливість настання прогнозованої події. При ймовірності, яка становить одиницю, 100 % гарантії того, що подія відбудеться. Очевидно: чим менша ймовірність ризику, тим легше й дешевше можна організувати страхування цього ризику. Ви­сока ймовірність ризику передбачає страховий захист з висо­кою ціною, що утруднює його проведення. У тій мірі, якою оцінено ймовірність настання можливої події, може бути об’єк­тивно визначено розмір ризику. Страхування і розмір ризику взаємопов’язані. Вирівнювання ризику, його розподіл скла­дають сукупність прийомів страхової організації, за допомо­гою яких на практиці організується проведення страхування, вибір для цього технічних прийомів. Правильна оцінка розмі­ру ризику має велике значення в практиці роботи страхо­виків, тому що визначає величину необхідного страхового фонду, а значить, і можливості відшкодування збитків застра­хованих як у звичайні, так і в особливо несприятливі роки.

Аналіз ризиків дозволяє класифікувати їх на дві великі групи: страхові й нестрахові (не включені в договір страху­вання). Сукупність страхових ризиків складає обсяг страхо­вої відповідальності за договором страхування, який вира­жається за допомогою страхової суми договору. Ціна ризику в грошовому виразі оцінюється тарифною ставкою, яка, зви­чайно, розраховується на 100 грошових одиниць страхової суми або в процентах до її абсолютної величини. Докладніше розрахунок тарифної ставки буде розглядатись пізніше.

Страхова компанія має постійно слідкувати за зміною ризику в тих чи інших галузях (сферах), вести відповідний статистичний облік, аналізувати й обробляти інформацію. Спираючись на одержані висновки про можливу динаміку ризиків, страховик робить його оцінку. Вона полягає в аналізі всіх ризикових обставин, що характеризують показ­ники ризику. Виділяють також відповідні групи ризику.

Кожна група включає об’єкти страхування, яким влас­тиві приблизно однакові ознаки (гомогенна група).

Результати оцінки беруть за основу для прийняття тих чи інших рішень при страхуванні, зокрема, дозволяють віднес­ти об’єкт до першої групи, визначити тарифну ставку, яка найбільше обгрунтовано відповідала б даному ризику. Середня величина ризикових обставин виражає середній ризиковий тип групи, що використовується як міра порівняння.

У міжнародній страховій практиці використовуються всілякі методи для оцінки ризику. Найбільш поширені з них:

метод індивідуальних оцінок, метод середніх величин і ме­тод процентів. Метод індивідуальних оцінок застосовується лише тоді, коли ризик не можна зіставити з середнім ти­пом ризику. Страховик може зробити лише довільну оцін­ку, що випливає з його професійної підготовки і досвіду та суб’єктивного погляду. Метод середніх величин полягає в тому, що окремі ризикові групи розмежовуються на декіль­ка підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками. До них відносяться балан­сова вартість об’єкта страхування, підсумкові виробничі потужності, характер технологічного циклу тощо. При ви­користанні методу процентів береться до уваги, що він ви­ражає собою сукупність скидок і надбавок (накидок) до тієї аналітичної бази, яка зумовлена можливими позитив­ними й негативними відхиленнями від середнього ризикового типу. Ці скидки або надбавки виражаються в процен­тах (інколи в промілях) від середнього ризикового типу.

У практиці діяльності страховика особливо важливо про­гнозувати тарифну політику на основі прогнозування тен­денцій розвитку ризику. Загальний прогноз може бути зве­дено до таких напрямків:

— ризикові обставини, пов’язані з освоєнням нових видів сировини, заміни традиційних матеріалів новими (полімер­ними, композитними тощо);

— ризикові обставини, зумовлені новими виробничими умовами в промисловості: введенням автоматизованих сис­тем управління технологічними процесами, промислових роботів, роботизованих комплексів тощо;

— ризикова ситуація, пов’язана із змінами в технології промислового цивільного будівництва, зокрема з освоєн­ням збірних модульних конструкцій, висотного блочного й крупнопанельного домобудування тощо;

— ризикові обставини, зумовлені впровадженням нових транспортних систем, яким властива висока пропускна чи провізна здатність на різних шляхах сполучення.

Для оцінки динаміки ризику в конкретній страховій су­купності особливе значення мають наявність та аналіз досто­вірної інформації. Зауважимо: лише розгалужена група об’єктів, що була в центрі спостереження, дозволяє з достатнім ступе­нем достовірності констатувати можливість збитку.

Оцінюючи ризики настання збитків, доцільно розрізняти такі їх види.ризики, які можливо застрахувати; ризики, які неможливо застрахувати; допустимі й недопустимі ризики;

технічний ризик страховика.

Найбільш численну групу складають ризики, які можна застрахувати. У зв’язку з цим зазначимо: страховий ризик може бути оцінено з погляду ймовірності настання страхо­вого збитку, щоб встановити, чи є даний ризик страхо­вим, необхідно застосувати такі критерії.

По-перше ризик, що включається в розмір відповідаль­ності страхової компанії, має бути з ймовірним характе­ром високого рівня.

По-друге, ризик має виступати як випадковий. Це озна­чає: об’єкту, щодо якого виникають страхові правовідноси­ни, властивий тимчасовий характер зв’язку. Він не може підлягати небезпеці, яка попередньо вже відома страховику чи власнику об’єкта страхування. При цьому обом сторо­нам договору страхування конкретний момент настання страхового випадку й можливий обсяг збитку як його на­слідок наперед невідомі.

По-третє, випадковість прояву даного ризику доцільно співвідносити з масою однорідних об’єктів. З цією метою організується відповідне статистичне спостереження, аналіз даних якого дозволяє встановити відповідну прогнозну стра­хову премію. Крім того, статистична інформація дозволяє зробити висновок про закономірність прояву ризику сто­совно сукупності однорідних об’єктів.

По-четверте, настання страхового випадку, яке вира­жається в реалізації ризику, не повинно залежати від воле­виявлення страховика або інших зацікавлених осіб. Недо­цільно приймати на страхування ризики, пов’язані з на­мірами страхувальника (спекулятивні ризики).

По-п’яте, момент настання страхового випадку не мож­на визначити ні за часом, ні в просторі.

По-шосте, страхова подія не може мати розмірів катастро­фічного лиха, тобто охоплювати масу об’єктів у рамках вели­чезної страхової сукупності, спричиняючи масові збитки.

По-сьоме, шкідливі наслідки реалізації ризику необхід­но об’єктивно виміряти й оцінити. Масштаби несприятли­вих наслідків мають бути досить значними й зачіпати інте­реси страхувальника (його страхові інтереси).

Залежно від джерела небезпеки виділяються ризики, зу­мовлені проявом стихійних сил природи й діяльності людини (суспільства). За обсягом відповідальності страховика ризи­ки підрозділяються на індивідуальні й універсальні.


okorokov-vasilij-pavlovich-stranica-3.html
okorokov-vasilij-pavlovich-stranica-8.html
okrashennij-chuvstvom-kompleks-i-ego-obshee-vozdejstvie-na-psihicheskoe-a-ostroe-dejstvie-kompleksa.html
okrestnosti-kampo-de-fori-01-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime.html
okrililis-lyudi-borozdyat-sinevu-samoleti-nesut-li-dobrie-vesti-ili-panacei-ili-znaniya-ili-pomosh-avdrug-bombi-avdrug-gubitelnie-gazi-avdrug-unichtozhen-stranica-11.html
okrililis-lyudi-borozdyat-sinevu-samoleti-nesut-li-dobrie-vesti-ili-panacei-ili-znaniya-ili-pomosh-avdrug-bombi-avdrug-gubitelnie-gazi-avdrug-unichtozhen-stranica-17.html
 • write.bystrickaya.ru/film-nepristojnoe-predlozhenie.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-dibovskogo-andreya-petrovicha-na-zasedanii-russkogo-geograficheskogo-obshestva.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-vodnogo-tura-agidel-krasavica-reka-vstrecha-gruppi.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tajna-zheleznogo-samsona-aleksandr-semenovich-drabkin.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-prazdnovaniya-v-vostochnom-administrativnom-okruge-goroda-moskvi-dnej-istoricheskogo-i-kulturnogo-naslediya-i-provedeniya-kulturno-obrazovatelnoj-akcii-noch-v-muzee-18-aprelya-i-18-maya-2012-goda.html
 • literature.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-tajni-zhivoj-prirodi-avtor-moiseeva-tatyana-nikolaevna-uchitel-biologii-visshej-kvalifikacionnoj-kategorii-g-novocheboksarsk-2006g.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/svojstva-test-osnovi-ekonomiki-i-organizacii-v-farmacii.html
 • control.bystrickaya.ru/chastyu-pravi-u-nih-sverhestestvennaya-intuiciya-zato-vse-ostalnoe-genrih-byoll-glazami-klouna.html
 • literatura.bystrickaya.ru/simfoniya-iz-bisera.html
 • urok.bystrickaya.ru/proektirovanie-vichislitelnih-sistem-na-osnove-mikroprocessorov-elbrus.html
 • pisat.bystrickaya.ru/uchebna-programa-na-disciplinata-teoriya-na-elektronnite-shemi.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/sholohov-m-a-hudozhestvennaya-letopis-kollektivizacii.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/glava-35-o-vrede-toroplivosti-ili-o-tom-chto-tot-kto-bezhit-bistree-ne-vsegda-pribegaet-pervim.html
 • crib.bystrickaya.ru/izveshenie-o-provedenii-zaprosa-kotirovok-ot-14-10-2010g-648-stranica-9.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/asker-zade-n-gromkost-processa-menya-ne-osobo-volnuet-ruben-aganbegyan-prezident-mmvb1.html
 • student.bystrickaya.ru/3-besedi-o-serdce-i-lyubvi-serdce-i-um-cheloveka-v-skazkah-i-rasskazah-posobie-po-vospitaniyu-v-seme-i-shkole.html
 • reading.bystrickaya.ru/kondicionirovanie-prodovolstvennogo-magazina-v-gsaratove.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-provedeniya-praktiki-geografiya.html
 • desk.bystrickaya.ru/odinnadcataya-lekciya-vozvrashenie-hrista-palermo-18-aprelya-1910-goda-lekcij-v-yanvare-mae-1910-goda-v-raznih-gorodah.html
 • lesson.bystrickaya.ru/programma-kursa-matematika-dlya-gosudarstvennih-universitetov.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-vi-sostoyanie-doshkolnogo-obrazovaniya-doklad-o-polozhenii-detej-v-krasnoyarskom-krae-v-2010-godu.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tolstoj-ln-razrushenie-ada-i-vosstanovlenie-ego.html
 • holiday.bystrickaya.ru/mi-deti-kosmosa-inash-rodimij-dom-tak-spayan-obshnostyu-i-nerazrivno-prochen-stranica-5.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-grazhdanskoe-pravo-dlya-specialnosti-021100-yurisprudenciya-sostavitel-stranica-5.html
 • spur.bystrickaya.ru/konkurs-zhariyalajdi-alali-mslihat-apparati.html
 • crib.bystrickaya.ru/istoricheskie-olimpiadi-shkolnikov-stranica-12.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-uroka-tajni-romantizma-zhukovskogo.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/100-velikih-akterov-stranica-61.html
 • universitet.bystrickaya.ru/spravochnie-tablici-po-fizike.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rekomenduemaya-literatura-brajana-grina-elegantnaya-vselennaya.html
 • textbook.bystrickaya.ru/k-pyatiletnemu-vozrastu-pri-uspeshnom-osvoenii-programmi-dostigaetsya-sleduyushij-uroven-razvitiya-integrativnih-kachestv-rebenka.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-4-ispolzovanie-svobodnogo-programmnogo-obespecheniya-v-professionalnoj-deyatelnosti-administrativno-pedagogicheskih-rabotnikov.html
 • desk.bystrickaya.ru/ozero-yantar-s-t-a-l-k-e-r-shadow-of-chernobyl.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zadanie-dlya-samostoyatelnogo-izucheniya-temi-uchebnoe-posobie.html
 • learn.bystrickaya.ru/ezhegodnij-doklad.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.