.RU

Оцінка ризиків майнового страхування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СТРАХУВАННЯ

Реферат на тему:

«Оцінка ризиків майнового страхування»

Виконав:

Студент Феф(ІІІ),6508

5ої групи

Дарнопих Дмитро

Київ 2010

Зміст

1 Види ризик і в та їх оцінка.

2 Правове забезпечення страхової діяльності

3. Необхідність, сутність і принципи перестрахування

Список використано ї літератури 1. Види ризиків та їх оцінка.

Передумовою виникнення страхових відносин є ризик, без якого не існує страхування, бо без ризику немає страхового інте­ресу. Зміст ризику і міра його вірогідності визначають межі страхового захисту. За своїм змістом ризик є подією з нега­тивними, особливо невигідними економічними наслідка­ми, вони можуть виникнути в майбутньому в якийсь мо­мент у невідомих масштабах. Про ризик йдеться лише тоді, коли є відхилення між запланованими й реальними (фактич­ними) результатами. Таке відхилення може бути або пози­тивним, або негативним. Негативне відхилення буває при несприятливому результаті. Позитивне відхилення виникає тоді, коли фактичний результат виявляється більш вагомі­шим, ніж очікувалося. Можливість негативного відхилення від запланованого фактичного результату, тобто небезпека небажаного наслідку, називається ризиком. Ймовірність по­зитивного відхилення при вихідних заданих параметрах на одну очікувану подію визначається як шанс. У цьому ро­зумінні можна розрізняти ризик збитку або шанс на прибу­ток, де збиток виражається у негативному, а прибуток — у позитивному відхиленні між плановими (очікуваними) й реальними (фактичними) результатами. Саме багатогранність форм прояву ризику, частота й шкідливість наслідків його прояву, неможливість абсолютного уникнення його ймовір­ності викликають необхідність Організації страхування.

У страхуванні ризик визначається декількома основними поняттями. Насамперед, ризик — це конкретне явище або су­купність явищ (подія чи декілька подій), з виникненням яких відбуваються виплати з раніше утвореного централізованого страхового фонду в натурально-речовій або грошовій формі. Ризик пов’язаний з конкретним об’єктом, щодо якого ви­значаються чинники ризику. Аналіз одержаної інформації в комплексі з іншими заходами дозволяє суттєво знизити не­гативні наслідки здійснення (реалізації) ризику. Ризик зумов­лює ймовірність загибелі чи пошкодження (в майновому стра­хуванні) об’єкта, прийнятого на страхування. Будь-яка ймовірність може бути виражена дробовою величиною. Якщо ймовірність дорівнює нулю, можна стверджувати про немож­ливість настання прогнозованої події. При ймовірності, яка становить одиницю, 100 % гарантії того, що подія відбудеться. Очевидно: чим менша ймовірність ризику, тим легше й дешевше можна організувати страхування цього ризику. Ви­сока ймовірність ризику передбачає страховий захист з висо­кою ціною, що утруднює його проведення. У тій мірі, якою оцінено ймовірність настання можливої події, може бути об’єк­тивно визначено розмір ризику. Страхування і розмір ризику взаємопов’язані. Вирівнювання ризику, його розподіл скла­дають сукупність прийомів страхової організації, за допомо­гою яких на практиці організується проведення страхування, вибір для цього технічних прийомів. Правильна оцінка розмі­ру ризику має велике значення в практиці роботи страхо­виків, тому що визначає величину необхідного страхового фонду, а значить, і можливості відшкодування збитків застра­хованих як у звичайні, так і в особливо несприятливі роки.

Аналіз ризиків дозволяє класифікувати їх на дві великі групи: страхові й нестрахові (не включені в договір страху­вання). Сукупність страхових ризиків складає обсяг страхо­вої відповідальності за договором страхування, який вира­жається за допомогою страхової суми договору. Ціна ризику в грошовому виразі оцінюється тарифною ставкою, яка, зви­чайно, розраховується на 100 грошових одиниць страхової суми або в процентах до її абсолютної величини. Докладніше розрахунок тарифної ставки буде розглядатись пізніше.

Страхова компанія має постійно слідкувати за зміною ризику в тих чи інших галузях (сферах), вести відповідний статистичний облік, аналізувати й обробляти інформацію. Спираючись на одержані висновки про можливу динаміку ризиків, страховик робить його оцінку. Вона полягає в аналізі всіх ризикових обставин, що характеризують показ­ники ризику. Виділяють також відповідні групи ризику.

Кожна група включає об’єкти страхування, яким влас­тиві приблизно однакові ознаки (гомогенна група).

Результати оцінки беруть за основу для прийняття тих чи інших рішень при страхуванні, зокрема, дозволяють віднес­ти об’єкт до першої групи, визначити тарифну ставку, яка найбільше обгрунтовано відповідала б даному ризику. Середня величина ризикових обставин виражає середній ризиковий тип групи, що використовується як міра порівняння.

У міжнародній страховій практиці використовуються всілякі методи для оцінки ризику. Найбільш поширені з них:

метод індивідуальних оцінок, метод середніх величин і ме­тод процентів. Метод індивідуальних оцінок застосовується лише тоді, коли ризик не можна зіставити з середнім ти­пом ризику. Страховик може зробити лише довільну оцін­ку, що випливає з його професійної підготовки і досвіду та суб’єктивного погляду. Метод середніх величин полягає в тому, що окремі ризикові групи розмежовуються на декіль­ка підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками. До них відносяться балан­сова вартість об’єкта страхування, підсумкові виробничі потужності, характер технологічного циклу тощо. При ви­користанні методу процентів береться до уваги, що він ви­ражає собою сукупність скидок і надбавок (накидок) до тієї аналітичної бази, яка зумовлена можливими позитив­ними й негативними відхиленнями від середнього ризикового типу. Ці скидки або надбавки виражаються в процен­тах (інколи в промілях) від середнього ризикового типу.

У практиці діяльності страховика особливо важливо про­гнозувати тарифну політику на основі прогнозування тен­денцій розвитку ризику. Загальний прогноз може бути зве­дено до таких напрямків:

— ризикові обставини, пов’язані з освоєнням нових видів сировини, заміни традиційних матеріалів новими (полімер­ними, композитними тощо);

— ризикові обставини, зумовлені новими виробничими умовами в промисловості: введенням автоматизованих сис­тем управління технологічними процесами, промислових роботів, роботизованих комплексів тощо;

— ризикова ситуація, пов’язана із змінами в технології промислового цивільного будівництва, зокрема з освоєн­ням збірних модульних конструкцій, висотного блочного й крупнопанельного домобудування тощо;

— ризикові обставини, зумовлені впровадженням нових транспортних систем, яким властива висока пропускна чи провізна здатність на різних шляхах сполучення.

Для оцінки динаміки ризику в конкретній страховій су­купності особливе значення мають наявність та аналіз досто­вірної інформації. Зауважимо: лише розгалужена група об’єктів, що була в центрі спостереження, дозволяє з достатнім ступе­нем достовірності констатувати можливість збитку.

Оцінюючи ризики настання збитків, доцільно розрізняти такі їх види.ризики, які можливо застрахувати; ризики, які неможливо застрахувати; допустимі й недопустимі ризики;

технічний ризик страховика.

Найбільш численну групу складають ризики, які можна застрахувати. У зв’язку з цим зазначимо: страховий ризик може бути оцінено з погляду ймовірності настання страхо­вого збитку, щоб встановити, чи є даний ризик страхо­вим, необхідно застосувати такі критерії.

По-перше ризик, що включається в розмір відповідаль­ності страхової компанії, має бути з ймовірним характе­ром високого рівня.

По-друге, ризик має виступати як випадковий. Це озна­чає: об’єкту, щодо якого виникають страхові правовідноси­ни, властивий тимчасовий характер зв’язку. Він не може підлягати небезпеці, яка попередньо вже відома страховику чи власнику об’єкта страхування. При цьому обом сторо­нам договору страхування конкретний момент настання страхового випадку й можливий обсяг збитку як його на­слідок наперед невідомі.

По-третє, випадковість прояву даного ризику доцільно співвідносити з масою однорідних об’єктів. З цією метою організується відповідне статистичне спостереження, аналіз даних якого дозволяє встановити відповідну прогнозну стра­хову премію. Крім того, статистична інформація дозволяє зробити висновок про закономірність прояву ризику сто­совно сукупності однорідних об’єктів.

По-четверте, настання страхового випадку, яке вира­жається в реалізації ризику, не повинно залежати від воле­виявлення страховика або інших зацікавлених осіб. Недо­цільно приймати на страхування ризики, пов’язані з на­мірами страхувальника (спекулятивні ризики).

По-п’яте, момент настання страхового випадку не мож­на визначити ні за часом, ні в просторі.

По-шосте, страхова подія не може мати розмірів катастро­фічного лиха, тобто охоплювати масу об’єктів у рамках вели­чезної страхової сукупності, спричиняючи масові збитки.

По-сьоме, шкідливі наслідки реалізації ризику необхід­но об’єктивно виміряти й оцінити. Масштаби несприятли­вих наслідків мають бути досить значними й зачіпати інте­реси страхувальника (його страхові інтереси).

Залежно від джерела небезпеки виділяються ризики, зу­мовлені проявом стихійних сил природи й діяльності людини (суспільства). За обсягом відповідальності страховика ризи­ки підрозділяються на індивідуальні й універсальні.


okorokov-vasilij-pavlovich-stranica-3.html
okorokov-vasilij-pavlovich-stranica-8.html
okrashennij-chuvstvom-kompleks-i-ego-obshee-vozdejstvie-na-psihicheskoe-a-ostroe-dejstvie-kompleksa.html
okrestnosti-kampo-de-fori-01-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime-10-veshej-kotorie-nado-sdelat-v-rime.html
okrililis-lyudi-borozdyat-sinevu-samoleti-nesut-li-dobrie-vesti-ili-panacei-ili-znaniya-ili-pomosh-avdrug-bombi-avdrug-gubitelnie-gazi-avdrug-unichtozhen-stranica-11.html
okrililis-lyudi-borozdyat-sinevu-samoleti-nesut-li-dobrie-vesti-ili-panacei-ili-znaniya-ili-pomosh-avdrug-bombi-avdrug-gubitelnie-gazi-avdrug-unichtozhen-stranica-17.html
 • desk.bystrickaya.ru/pasport-i-programma-formirovaniya-r-n-azarova-n-m-zolotareva-opit-vuzov-po-razrabotke-pasportov-kompetencij.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-administracii-n-g-gordeeva-informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga-26-677-12-iyulya-2010-g.html
 • tasks.bystrickaya.ru/3-vzaimosvyaz-i-vzaimozavisimost-socialnoj-politiki-i-ekonomiki-hrapilina-l-p-d-e-n-prof-sherbakov-a.html
 • lecture.bystrickaya.ru/74-poyasnitelnaya-zapiska-k-sheme-vozmozhnie-kriticheskie-i-chrezvichajnie-situacii-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii-v.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/childhood-interupter-essay-research-paper-oops-someone.html
 • crib.bystrickaya.ru/kniga-enciklopediya-gl-red-v-m-zharkov-m-ni-bolshaya-rossijskaya-enciklopediya-1999-800-s.html
 • abstract.bystrickaya.ru/32-podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-votchetnij-period-sostoyalis-zasedaniya-treh-gildij.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sluzhit-zemle-sluzhit-narodu-a-znachit-sluzhit-rossii-slovo-o-hlebe.html
 • knigi.bystrickaya.ru/skazka-dlya-detej-ot-3-h-let.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-5-raschet-zatrat-i-finansovih-metodicheskie-rekomendacii-i-ukazaniya-povipolneniyu-kursovoj-raboti-20-6-oformlenie.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obekt-vnimaniya-impuls-programma-obucheniya-detej-osnovam-scenicheskogo-iskusstva-metodicheskoe-posobie.html
 • universitet.bystrickaya.ru/stolbov-a-p-organizaciya-zashiti-informacii-o-pacientah-pri-ee-kompyuternoj-obrabotke-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-federalnogo-zakona-o-personalnih-dannih-o.html
 • bukva.bystrickaya.ru/osnovnie-napravleniya-byudzhetnoj-politiki-na-2012-god-i-planovij-period-2013-i-2014-godov-stranica-2.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-o-deyatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-stranica-74.html
 • spur.bystrickaya.ru/mater-mira-gunta-rudzite-s-neissyakaemoj-energiej-i-neslomimoj-veroj-.html
 • thesis.bystrickaya.ru/pre-masters-bellerbys-college.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/verhovenstvo-prava.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/vozmezdnoe-okazanie-uslug-chast-9.html
 • klass.bystrickaya.ru/6-obrazovatelnie-tehnologii-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-teoriya-evolyucii-napravlenie-podgotovki.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nalogi-i-nalogovie-reformi-v-rossii.html
 • studies.bystrickaya.ru/duhovno-nravstvennoe-vospitanie-v-seme-chast-3.html
 • holiday.bystrickaya.ru/molodezh-gotova-dejstvovat-dlya-ohrani-prirodi-i-resursosberezheniya.html
 • klass.bystrickaya.ru/avtomaticheskoe-upravlenie-szhiganiem-topliva-s-uchetom-ego-sostava-i-kislorodnogo-potenciala-chast-2.html
 • bukva.bystrickaya.ru/otello-othello.html
 • grade.bystrickaya.ru/o-perechne-uchebnogo-i-kompyuternogo-oborudovaniya-dlya-osnasheniya-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-stranica-8.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-obsheobrazovatelnoj-shkoli-5-8-klassi.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zametka-v-stengazetu-v-zh-arens-bogatstvo-rossii.html
 • pisat.bystrickaya.ru/teoriya-socializacii.html
 • notebook.bystrickaya.ru/h1-semestr-140-chasov-rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-po-vnutrennim-boleznyam-dlya-specialnosti-lechebnoe-delo-060101.html
 • testyi.bystrickaya.ru/aleksandrov-tajni-aleksandrovoj-slobodi-perechen-marshrutov-firmi-tur-lajt.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sanitarno-epidemiologicheskoe-normirovanie-v-pishevoj-promishlennosti-standartizaciya-voznikla-v-processe-trudovoj.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-pedagogicheskogo-vuza-specialnost-050706-pedagogika-i-psihologiya.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/nauchnaya-biblioteka-samarskij-nauchnij-centr-rossijskoj-akademii-nauk.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prognozi-cen-na-biomassu-6-scenarij-energeticheskoj-revolyucii-dlya-stran-s-perehodnoj-ekonomikoj-45.html
 • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-5-shkoli.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.